Směrnice GDPR

Směrnice GDPR Campingu Rožnov.

Směrnice GDPR

Podmínky zpracování osobních údajů ("podmínky")


Použité pojmy:
Správce dat: CAMPING ROŽNOV
spol. s r. o., Radhošťská 940, Rožnov pod Radhoštěm 756 61 (dále "Camping Rožnov")
Zákazník: Fyzická nebo právnická osoba využívající služby provozovatele
Nařízení: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Obecná ustanovení

 1. Předmětem těchto podmínek je zajištění zpracovávání osobních údajů zákazníků získaných v rámci obchodní činnosti Campingu Rožnov a dále zakotvení povinnosti zachovávat mlčenlivost o těchto získaných informacích, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami.
 2. Camping Rožnov se v souladu s těmito podmínkami zavazuje zpracovávat osobní údaje zákazníků. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů ("Nařízení").

Práva, povinnosti a mlčenlivost

 1. Camping Rožnov se zavazuje přijmout taková technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
 2. V souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb je Camping Rožnov povinen zpracovávat osobní údaje hostů. S těmito údaji pracují zejména:
  1. Recepční Camping Rožnov
  2. Manažer Camping Rožnov
  3. Účetní
 1. Výše uvedení uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji hostů nakládají výhradně v rámci služeb poskytovaným Campingem Rožnov. Camping Rožnov ani zaměstnanci nepředávají osobní údaje hostů dalším subjektům. Dalšími zpracovateli osobních údajů hostů jsou:
  1. Hotelový systém Previo
  2. Účetní firma
Podmínky zpracování a nakládání s osobními údaji hostů jsou upraveny ve zpracovatelské smlouvě mezi Campingem Rožnov a daným zpracovatelem.

DPO, Pověřenec

 1. Pověřencem Camping Rožnov je Zbyněk Svačina. Camping Rožnov zajistil pověřenci školení potřebné s vykonáváním funkce pověřence v souladu s Nařízením.

Informace o zákaznících

 1. Camping Rožnov má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa a doba ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je Camping Rožnov povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let.
 2. Zákazník má kdykoli právo požádat hotel o přehled svých osobních údajů. Tyto informace jsou uchovávány v (i) kartě hosta v hotelovém systému, (ii) v domovní knize a (iii) evidenční knize, které jsou v tištěné podobě uschovány v uzamčené místnosti. V případě žádosti o výmaz osobních údajů Camping Rožnov smaže kartu hosta a skartuje domovní a evidenční knihu. Výše uvedeným zákonům však Camping Rožnov musí dostát. Vyjmenované osobní údaje mohou být smazány až po uplynutí zákonné lhůty.

Technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů

 1. Camping Rožnov se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů, zejména Nařízení.
 2. Camping Rožnov se zavazuje, že zpracovávání údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:
  1. k osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby Camping Rožnov, které budou mít Campingem Rožnov stanoveny podmínky a rozsah zpracování údajů a každá taková osoba bude přistupovat k osobním údajům pod svým jednoznačným identifikátorem;
  2. osobní údaje budou zpracovávány v prostorách Campingu Rožnov, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby nebo jeho dodavatelé (subdodavatelé), vázaní stejnými povinnostmi;
  3. Camping Rožnov zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje;
  4. učiní opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány, kým byly zpracovány, pozměněny nebo smazány.
 3. Camping Rožnov se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů případně zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat osobní údaje, tak budou činit pouze za podmínek a v rozsahu Campingem Rožnov stanoveném a odpovídajícím pokynům Campingu Rožnov. Zejména bude sám (a závazně uloží i těmto uvedeným osobám) zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací u Campingu Rožnov.
Kamerový systém
 1. Camping Rožnov využívá k prevenci ochrany svých zákazníků, svého a jejich majetku kamerový systém. Camping Rožnov prohlašuje, že se záznamy žádným způsobem nepracuje, neposkytuje je třetím osobám, či subjektům.

Soubory Cookies

Zásady ochrany soukromí pro remarketing

Camping Rožnov používá na svém webu dočasné soubory cookies standardním způsobem.

Co jsou Cookies?

Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve Vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná.

K čemu soubory Cookies používáme:

ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces rezervace s co nejmenšími obtížemi při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji

Jaké soubory cookie používáme:

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve Vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče). Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na: konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu Data takto uložená slouží především k optimalizaci zobrazovaných nabídek na portálu a mimo něj dle zájmů uživatele, které na portálu projevil. Dále mohou sloužit prostřednictvím služby Google analytics k analytickým účelům provozovatele. Používané dočasné soubory cookies můžete kdykoliv smazat ve svém internetovém prohlížeči a v případě zájmu můžete zastavit jejich ukládání. V případě nastavení neukládání dočasných souborů nebudou dostupné všechny technologické funkce portálu.

Datum poslední aktualizace: 1.2.2022